Disclaimer

Disclaimer van KamerBreda

KamerBreda is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamerBreda, noch van websites die op enigerlei wijze met KamerBreda zijn verbonden. KamerBreda is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamerBreda beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamerBreda is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamerBreda worden aangeboden. KamerBreda garandeert niet dat de op KamerBreda aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamerBreda garandeert ook niet dat de op KamerBreda aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamerBreda garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamerBreda hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamerBreda is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamerBreda. U vrijwaart KamerBreda voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamerBreda.